اه بابا ملت چرا باز به سعیدی و منادی و فرهنگی رای دادن؟ تاج الدینی هم رای هاش بالاست