دکتر پزشکیان به تنهایی برای تبریز کافیه. آبروی تبریزه. این فرد تو مجلس باشه بقیه مهم نیستن