ای وای! مادر سمانه @gerdoo_ فوت کردن. خبر خیلی ناراحت کننده ای بود که متاسفانه از خودش شنیدیم. عمیقن ناراحت شدم. خدا بهش صبر بده