حقا که شیخ اصلاحات خاتمیه. با وجود محدودیت‌های شدید، پایگاهش بین مردم روز به روز مستحکم‌تر میشه