فعلن یکی از بلیت‌های مسافرت عید رو خریدیم. برنامه‌های بعدی هنوز مشخص نیست