فردا که نتایج قطعی شد به هم تبریک بگید و روی همو ماچ کنید و سعی کنید یکم هم کار کنید به خاطر مردمی که به امید اصلاح اوضاع به شما رای دادن