User avatar

من خواهش می‌کنم شما بریزید تو خیابونا اینقدر خودتون رو اذیت نکنید. با تحلیل‌های مسخره و بچگانه بیشتر ضرر میزنید به جمهوری اسلامی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10