من خواهش می‌کنم شما بریزید تو خیابونا اینقدر خودتون رو اذیت نکنید. با تحلیل‌های مسخره و بچگانه بیشتر ضرر میزنید به جمهوری اسلامی