من منتظرم عارف یه بار دیگه پشت یه تریبونی بگه: نِظِری نِدارم