User avatar

RT @mehdimahmudi: نماینده تبریز: قانون به همه قومیت‌ها اجازه داده به زبان خود حرف بزنند اما 37 سال است نمی‌توانیم به زبان خود در مدرسه حرف بزنیم و بنویسیم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10