هرکس با ما و هم‌نظر با ما نیست، ضد ولایت فقیه، برانداز، خائن، فتنه‌گر و نوکر انگلیس و آمریکاست. فقط ما و هم‌فکرامون خوبیم.