اگر به ما رای بدید هر رای شما لبیک به رهبر و خار چشم دشمناست واگر به ما رای ندید هر رای شما در مسیر خط‌دهی شده‌ی انگلیسه و شما یه مشت اجیرید