شهرزاد عاشقانه شروع شد و الان جنایی شده
خیلی چرت شده دیگه ‎- Hamed
اتفاقن از نظر من خیلی خوب شده ‎- وحید معمولی