شهرزاد عاشقانه شروع شد و الان جنایی شده
خیلی چرت شده دیگه ‎· Hamed
اتفاقن از نظر من خیلی خوب شده ‎· وحید معمولی