خدایا حساب بانکی و جیب همه‌ی سرپرستای خونواده رو نزدیک عید پر پول کن. هیشکی غصه‌ی پول نداشته باشه دم عید