صلاحیتش تایید بشه انتخاباتی مثل ۸۴ شاید اتفاق بیوفته بازم