بعد از مدت‌ها امروز بین آبرسان و فلکه دانشگاه ون گشت ارشاد رو دیدیم. چی شده باز اینا به فکر آخرت ملت افتادن؟