فروشنده‌ای که بداخلاق باشه و طلبکارانه حرف بزنه و احترام مشتری رو نگه نداره من پامو تو مغازه‌ش نمی‌ذارم