اگه صلاحیتش تایید بشه یه افتضاح به بار میاد اگه تایید هم نشه یه افتضاح :))