کاش می تونستم بگم کوفتون بشه اون سیگاری که حتی تو فضای آزاد می‌کشید و ملت رو اذیت می‌کنید با بوش