صبر می‌کنی کمی دور بشه و حرکت می‌کنی ولی گیر یه سیگاری دیگه می‌افتی.