میز چوبی گرد قطر ۸۰ قیمت کردیم ۴۰۰ و خوردی‌ای. تو همین محل خودمون یه میز و صندلی‌سازی هست همون میز رو ۱۴۰ قیمت زده