User avatar

سردرد گرفتم از دست اینا، ازنا یه ماهه راه افتاده هفته‌ای یک بار هم زنگ نمیزنن. بروجرد پیرم کرد. همه‌ش دنبال بهانه و ایراد بنی اسرائیلی‌ان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10