شماره بیمارستان بروجرد می‌افته رو گوشیم عصبی میشم. دیگه ببین چی به سرم اومده