چرا پنج شنبه زود میرسه و دید در شب رشیدپور پخش میشه ولی تا دوشنبه حداقل دو هفته طول میکشه تا شهرزاد منتشر بشه
رابطه عکس داره با میزان اشتیاق :)))) ‎· Assal
دقیقن :)) ‎· وحید معمولی