وقتی احمدی نژاد از عبارات سخیف استفاده می‌کرد مگه ملت غیر از جوامع مجازی جای دیگه‌ای اعتراض کردن؟