اخبار تبریز: تبریزده زیست و پزشکی استارتاپ ویکندی برگزار اولدی :))