,ترکیب استارتاپ ویکند رو هم در حالت مضاف و مضاف الیه گفت :)) استارتاپ، ویکندی :))