شبکه‌ی نسیم، مسابقه‌ی ستاره‌ها، ایرج نوذری و مرحوم منوچهر نوذری