یه لحظه همینطوری یهو مزه‌ی سنجد اومد تو دهنم. قشنگ انگار دارم سنجد می‌خورم