به این میگن جاذبه. آخوند هم شدید ابنطوری باشید https://t.co/yD8n0jYapH