یه بار یه افسر به خاطر سرعت غیرمجاز نگهمون داشت، این هرچی تند باهاش حرف زد افسره کاملن مودبانه و آروم حرف زد، طوری که دیگه همکارم از رو رفت