ینی من به عمرم مامور راهنمایی و رانندگی به اون شخصیت و با اون ادب و نزاکت جایی ندیدم دیگه. فوق العاده بود برخوردش