بابا این آمریکایی‌ها خیلی نازنازی‌ان. ترامپ هنوز ربیس جمهور نشده اینا می‌خوان مهاجرت کنن. ما ۸ سال محمود رو تحمل کردیم مهاجرت هم نکردیم