گویا بازم به بنده خدا سلمان حدادی سوء قصد شده و اینطور که خودش نوشته از طرف افراد نزدیک خانواده‌ش بوده. خدا کمکش کنه، خیلی سخته