خدا رحمت کنه آقای واعظ طبسی رو، کاش لرستانی بود و لرستان سه روز تعطیل می‌شد