شما چرا پارازیت ندارید و ما داریم؟
من معذرت میخوام :دی ‎- MaryaM
شما که دیگه اصلن حرفشم نزن :)) ‎- وحید معمولی
رو هاتبرد پارازیت خیلی کمتره ‎- Dariche