شما چرا پارازیت ندارید و ما داریم؟
من معذرت میخوام :دی ‎· MaryaM
شما که دیگه اصلن حرفشم نزن :)) ‎· وحید معمولی
رو هاتبرد پارازیت خیلی کمتره ‎· Dariche