RT @HadiNili: واقعا هنوز با «ي» و «ك» می‌نویسید؟ قرن بیستم تمام شده ها.