خیاط شلوار رو چنان اندازه‌م کرده که گویی پارچه برده باشم و گفته باشم برام این شلوار رو بدوز. دمش گرم. از دیشب ذوق شلوار رو دارم :))