همه‌ش قیافه‌ی خوش‌حال مامان و آقاجون میاد جلو چشمم. چقد خوبه آدم بتونه عزیزانش رو خوش‌حال کنه.