پیشنهاد می‌کنم بابک زنجانی یه مشاوره از شهرام جزایری بگیره ببینه چیکار کنه که مثل اون اعدام نشه و به سرنوشت مه‌آفرید بیچاره دچار نشه