نگاه کن تو رو خدا شعور تماشاگر نفهم رو، بعد همینا به تبریزی‌ها حرف می‌زنن