پرسپولیسی‌ها با این حرکت دیگه در مورد فرهنگ و شعور و تماشاگر حرفه‌ای حرف نزنن.