انگار دهه هفتاده، همچنان با نارنجک دستی میرن ورزشگاه، ادعای حرفه‌ای گری هم دارن