گفتم خیلی از کارهایی که میگفتن نمیشه رو گفتیم میشه، بعد برای اینکه ثابت کنیم خودمون رو، به هر جون کندنی بود انجامش دادیم