خانم دکتر اول قرار رو میذاره برای ساعت ۸:۱۰ بعد زنگ میزنه که من کارم زود تموم میشه اگه میشه ۷:۳۰ بیا. الان نیم ساعته تو مطبش کاشته منو