عصر که داشتیم برمی‌گشتیم خونه وانتی دم در خونه خیار و گوجه طبیعی می‌فروخت. از هر کدوم ۱-۲ کیلو خریدیم. مزه بهشت میده