از وقتی رسیدم خونه همه‌ش دارم گوجه خیار می‌خورم. سیر نمیشم