زندگی بچه‌های آخر خونواده سراسر غمه، غم پیری پدر و مادر، غم ناتوانیشون، غم نداریشون
:( ‎· ElnazGh
هیچی سخت تراز تحمل غم ناتوانیشون نیست...خورد میشه آدم خورد ‎· Bahareh msh
خیلی سخته ‎· وحید معمولی
پسر بزرگ توی کشور مارو نمیدونی پس ‎· sourenaface