User avatar

زندگی بچه‌های آخر خونواده سراسر غمه، غم پیری پدر و مادر، غم ناتوانیشون، غم نداریشون

Comment

:(

 ‎· ElnazGh
Comment

هیچی سخت تراز تحمل غم ناتوانیشون نیست...خورد میشه آدم خورد

 ‎· Bahareh msh
Comment

خیلی سخته

 ‎· وحید معمولی
Comment

پسر بزرگ توی کشور مارو نمیدونی پس

 ‎· sourenaface

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10