والله که خدا به واسطه‌ی دعای پدرها و مادرها غیرممکن رو ممکن می‌کنه