روز وداع یاران ما را امان ندادند، دردا که تا بگرییم چون ابر در بهاران