نشد یه بار بریم شهر کتاب سراغ یه آلبوم موسیقی رو بگیریم و نگه همین چند روز پیش تموم کردیم یا چند روز دیگه میاریم